Dane osobowe przetwarzanie w trybie RODO - RODO i DODO - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

RODO i DODO

Dane osobowe przetwarzanie w trybie RODO

Rozmowy telefoniczne w KMP Gliwice i komisariatach podległych są nagrywane. W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach dla poprawy jakości świadczonych usług wprowadzono techniczne środki bezpieczeństwa w postaci rejestracji rozmów telefonicznych. Przetwarzane w tym systemie (ewentualnie) uzyskane dane osobowe, posiadają zapewniony stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Gliwicach:

adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KMP:

 • asp. sztab. Arkadiusz Krzykawski
 • adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,
 • e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl
 • tel. 32 33 69 340

3.Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwice dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania,

 zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Gliwicach

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.