Działania pod kryptonimem „Smog” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Działania pod kryptonimem „Smog”

Jutro, 5 marca na terenie Gliwic i powiatu policjanci po raz kolejny przeprowadzą kontrole emisji spalin pojazdów. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.


Akcja będzie prowadzona w godzinach od 6.00 do 22.00 i jest częścią działań ogólnokrajowych. Przestrzegamy kierowców, którzy nabywają pojazdy z mankamentami technicznymi: przy okazji kontroli policjanci zwrócą baczną uwagę na stan techniczny ich samochodów.

Przypominamy: prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:
a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5. tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;
b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;
c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę;
2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, zaś w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku funkcjonariusz nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.