Zgłoś handel ludźmi - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Zgłoś handel ludźmi

Data publikacji 03.10.2019

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych przestępczych procederów – okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot sprzedaży, eksploatacji, nadużyć. Każde państwo zobowiązane jest do zapewnienia ochrony, wsparcia ofiarom i osobom szczególnie zagrożonym oraz do przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Ale i każdy z nas ma co najmniej moralny obowiązek reagowania, udzielenia pomocy. Najprościej uczynić to, powiadamiając policję.

Pamiętajmy, że współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub małżeństwa. Przejawem procederu jest też wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Każda z tych form to przestępstwo.

W tym roku minęło pięć lat od powołania w Komendzie Głównej Policji wydziału do walki z handlem ludźmi. Utworzenie tej komórki było podyktowane trendami wskazującymi na możliwość nasilenia się zjawiska w najbliższych latach i zobowiązaniami Polski oraz polskiej policji, wynikających z unijnych unormowań prawnych.
O podejrzeniach co do procederu handlu ludźmi należy powiadomić najbliższą jednostkę policji. Można też połączyć się bezpośrednio z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP, gdzie funkcjonują dwa kanały komunikacji: skrzynka mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl oraz specjalna infolinia – 664 974 934. Dzwoniąc pod ten numer, można przekazać informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej. Infolinia ta będzie również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom wymienionych przestępstw.

Art. 189a
§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.